Terug in je eigen kracht -
Algemene voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik of ‘mij staat wordt Lifecoach Phil bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Lifecoach Phil.

Lifecoach Phil
Juralaan 140
5022LJ Tilburg

Kamer van Koophandelnummer 58544437

Contact via: info@lifecoachphil.com

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

2.1 Het Terug in je eigen kracht programma (hierna ook wel genoemd: programma) wordt uitgevoerd door Phil van Son.

2.2 In dit programma heb ik mijn talenten, mijn kennis, mijn passie en energie samengevoegd.

Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de oefeningen, opdrachten en schrijftaakjes en het programma. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jij dolgelukkig wordt. Wel zal ik mij inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een gelukkig leven te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. Je bent je er van bewust dat het basis programma een echt do it yourself programma is en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt. En dat als je hebt gekozen voor het vip programma er wel 1 op 1 begeleiding bij zit.

2.3 Regels omtrent de coaching:

- Afspraken kunnen live in Tilburg in de ochtend en middag plaatsvinden of via Skype in de ochtend, middag en avond.

- Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd anders vervalt de afspraak. Een live afspraak mag wel binnen 24 uur verandert worden in een Skype afspraak voor als je door bepaalde redenen niet aanwezig kunt zijn (autopech, slecht geslapen, geen oppas voor de kinderen) 

- Een 1-op-1 afspraak duurt 50 minuten. 

- De dieptesessie met kaartlegging duurt 90 minuten.

- Het traject is maximaal 1 jaar geldig.

- Als ik ziek ben dan schuiven alle afspraken op.

- Ik zal mijn vakantie’s op tijd laten weten zodat je weet waar je aan toe bent. 

- Alles, maar dan ook alles, wat er in de besloten Facebook groep wordt besproken blijft in deze groep. Mocht iemand kunnen aantonen dat iemand anders vertrouwelijke informatie buiten deze groep om heeft verspreid, dan wordt die persoon definitief uit de groep verwijderd.

Artikel 3 Afkoelingsperiode

3.1 Tot 2 weken na de start van het programma kun je als je niet tevreden bent er voor kiezen om alle huiswerkopdrachten in te leveren zodat ik kan beoordelen of je echt mee hebt gedaan en je best hebt gedaan en op die manier kun je je geld terug krijgen. Mits je dus alle huiswerkopdrachten hebt gedaan en dat kan aantonen. Je ontvangt je geld volledig terug. Na de eerste 2 weken is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan ben je verplicht aan elk betalingstermijn te voldoen, ook na afronding van het programma zal de verplichting tot betaling bestaan.

4.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Artikel 6 Materialen

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor alle deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. We zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.


Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van het programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

 

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

 

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleg.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Tilburg.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

Privacy policy

Lees hier mijn Privacy policy

Ik hou erg van mijn privacy op het internet. Ik kies er altijd voor anoniem te blijven, totdat ik zelf bepaal dat een website of forum betrouwbaar is en mijn persoonlijke gegevens mag krijgen. Ik wil dat jij, als gebruiker van mijn site, hetzelfde recht op privacy hebt.

Ik geloof dat jouw persoonlijke informatie zo goed mogelijk beschermd moet worden. Daarom kun je hier lezen hoe lifecoachphil.com met jouw gegevens omgaat.

Als ik persoonlijke informatie van jou krijg (informatie waarmee jij persoonlijk geïdentificeerd kunt worden), verstrek ik die niet aan derden. 

Lifecoachphil.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk behandeld wordt. Ik gebruik jouw gegevens alleen voor diensten waar je om gevraagd hebt. 

Zoals de meeste websites, verzamelt lifecoachphil.com automatisch informatie over het gebruik van de website. Hiervoor worden cookies gebruikt, waarmee bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina's worden geregistreerd.

Je kunt ervoor kiezen te surfen zonder dat deze cookies worden opgeslagen. Dat kun je in je eigen browser instellen (hierdoor kan het zijn dat dan niet alle functionaliteit van de website bruikbaar is).

Zoals de meeste Web publishers, verzamel ik informatie om de website voor bezoekers zo aantrekkelijk mogelijk te maken en zo persoonlijk mogelijke content en advertenties te laten zien. Zoals eerder al gezegd, ik respecteer je privacy en deel jouw persoonlijke gegevens met niemand.

Naast persoonlijke informatie bestaat er ook Aggregated Informatie (informatie die je niet persoonlijk indentificeert). Deze kan op verschillende manieren gebruikt worden. Ik kan bijvoorbeeld gebruikspatronen van de website vergelijken. Dit kan me helpen om de website te verbeteren (ik kan bijvoorbeeld zien welke pagina's veel bezocht worden en welke niet, maar daarbij zie ik niet wie de pagina bezocht heeft). Aggregated Informatie gebruik ik zelf en stel ik ook aan adverteerders en business partners ter beschikking. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over jou.

Ik gebruik informatie waarmee je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd slechts om met jou te communiceren over de door jou aangegeven onderwerpen. In geval van problemen met de website kunnen partijen die technische hulp verlenen deze informatie ook inzien.

Lifecoachphil.com verwacht van partners, adverteerders en affiliates dat ze de privacy van onze gebruikers ook respecteren.

Ik wijs er hier wel op dat andere websites zoals die van onze partners, adverteerders en andere content providers die bereikbaar zijn via onze site, hun eigen beleid kunnen hebben met betrekking tot privacy en gegevens verzamelen en gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld, via een link op onze site, terechtkomen op de website van een adverteerder. Ondanks het feit dat je daar via onze site komt, hebben wij geen invloed op de acties of het beleid van deze sites. Check daarom ook altijd de toepasselijke voorwaarden van anderen websites als je daar gegevens achterlaat.

Als je op mijn site bent, kunnen adverteerders cookies (of andere technologie) gebruiken om informatie over jouw voorkeuren vast te leggen. Er zijn bijvoorbeeld adverteerders die onthouden of je een bepaalde advertentie al gezien hebt. Lifecoachphil.com heeft geen invloed op deze acties en is ook niet verantwoordelijk voor de acties of het beleid van deze partijen. 

Cookies en Web Beacons
Lifecoachphil.com kan cookies gebruiken. Hiermee wordt je online experience persoonlijker. Cookies zijn kleine bestandjes die op je harde schijf gezet worden door je Web browser, waarmee het systeem je browser herkent. Het doel van een cookie is de Web server te laten weten dat je (opnieuw) bij een bepaalde pagina bent gekomen. 

Hier is hoe Google cookies uitlegt: "A 'cookie' is a small file containing a string of characters that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the website again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information."

Je hebt de mogelijkheid om cookies toe te laten of niet. Dit stel je in met je Web browser. 

Een Web beacon is een bestand dat gebruikt wordt om het gebruik van een Website te volgen. Web beacons worden meestal gebruikt door sites die gebruik maken van services door derden om verkeer te monitoren. Web Beacons kunnen samen met cookies gebruikt worden om te begrijpen hoe bezoekers met pagina's en inhoud van een Web site omgaan. 

Op deze website kunnen advertenties van derden getoond worden die cookies en Web beacons gebruiken, zodat duidelijk is hoe vaak je een bepaalde advertentie gezien hebt. Hierbij wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie gegeven. Derden (adverteerders, waaronder Google Adsense) kunnen je dus niet persoonlijk identificeren via mijn website. 

Cookies en Web beacons geven deze adverteerders informatie met daarin jouw IP address, Internet Service Provider, de browser die je gebruikt en in sommige gevallen of je Flash hebt geïnstalleerd. Dit wordt gebruikt voor geotargeting doeleinden (het laten zien van Nederlandse reclame aan iemand in Nederland) of het laten zien van advertenties gebaseerd op bezochte sites (het laten zien van reclame over huizen aan iemand die sites over huizen kopen bezoekt bijvoorbeeld).

Ook Google kan advertenties plaatsen op mijn site. Google gebruikt cookies om deze advertenties op de site te plaatsen. Google gebruikt ook het DoubleClick DART cookie, dat het mogelijk maakt om advertenties aan bezoekers te tonen, gebaseerd op de bezoeken aan deze website en anderen sites op het Web. Je kunt het gebruik van de DART cookies stopzetten bij Google. Je kunt dit doen bij de Google ad and content network privacy policy.

Privacy Beleid van Derden
Ik raad je aan het privacy beleid van deze derden te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Het privacy beleid van mijn site is hier niet op van toepassing. Ik heb geen toegang tot en geen controle over die activiteiten. 

Wijzigen van de Privacy Verklaring
Lifecoachphil.com behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Ik adviseer je daarom regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dank je voor het lezen van mijn Privacy Beleid.

Ga terug van Privacy policy naar Home.